Jelentkezés menete

ARTutazó a honlapon meghirdetett utazásokat a Helian NaTour Utazási Irodával együttműködve bonyolítja le. A Helian két évtizedes tapasztalattal és az utazásszervezéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik. Utazásaik sikere, a mögötte álló filozófia és kreativitás miatt választottam partneremnek. Az ARTutazó és a Helian között érvényes együttműködési megállapodás alapja, hogy az utazások ötletgazdája, idegenvezetője, tárlatvezetője ARTutazó / Pusztai Tünde, míg az utakra való jelentkezés, az előleg és részvételi díj fizetése, valamint az utazási szerződés megkötése a Helian NaTour Utazási Irodán keresztül történik. Az utas a "jelentkezés" gombra kattintva a Helian NaTour Utazási Iroda foglalási rendszerére kerül, melyen keresztül regisztrálhat a kiválasztott utazásra.

 

Az utazásra való jelentkezés előtt kérem olvassa el figyelmesen az utazási szerződést (ÁSZF) illetve az részvételi feltételeket! Az Utas a jelentkezéssel igazolja, hogy a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a szerződésben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja.

Regisztrálni az utazásoknál a „jelentkezés” gombra kattintva, egy pár soros űrlap kitöltésével lehet. Amennyiben útitársát is szeretné regisztrálni, úgy a jelentkezési folyamatban az ő adatait is meg tudja adni.

 

Részvételi feltételek

1. Egészségi és kondicionális feltételek
Az utazáson csak az indulhat el, akinek nincs olyan ismert betegsége, sérülése, mely gátolná, vagy megakadályozná az úton való részvételt, illetve nincs olyan fertőzése, mely az utastársak egészségi állapotát veszélyeztetné.
Egészségügyi problémáját mindenki köteles jelenteni a túravezetőnek. Amennyiben a résztvevő egészségi állapotában romlás következik be, a Helian NaTour Utazási Iroda és túravezetői nem tehetők felelőssé.
A kerékpártúrák során feltétel a megfelelő mozgáskoordináció, a biztos kerékpározni tudás.
A túra során bekövetkezett sérülésekért a Helian és túravezetői csak akkor tehetők felelőssé, ha egyértelműen bizonyítható a biztonsági előírások be nem tartása.
2. Utazási dokumentumok
Az EU tagállamok (+ Izland, Liechtenstein, Norvégia) területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában, útlevél nélkül is lehetséges.
Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vízum, vám- és devizajogszabályok, előírások stb.) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az utast terhelik. Az előírásokról az adott programleírásnál felhívjuk utasaink figyelmét.
Az útlevélnek és a személyigazolványnak a visszautazástól még 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Az EU területén vízumra nincs szükség. Azonban egyes országok a beutazáshoz vízum meglétét írják elő. Amennyiben az adott túra során vízum beszerzésére van szükség, úgy azt a Helian a részletes programleírásnál közzé teszi.
A szükséges dokumentumok beszerzése az utas felelőssége. A Helian NaTour Utazási Irodát nem terheli felelősség abban az esetben, ha valamely résztvevő azért nem tud részt venni egy utazáson, mert nem érvényes vagy hiányzik az úti okmánya.
3. A túra során fizetendő költségek
A program részletes tájékoztatója tartalmazza a részvételi költségeket, melyek a részvételi díjban benne foglaltatnak. Az azon felüli költségek (mint pl. illeték, belépők, étkezés) a résztvevőket terhelik.
A program olyan alternatív programlehetőségeket is tartalmazhat, melyek a program részletes leírásában nem szerepeltek (ez történhet a túravezető javaslatára, az utasok kérésére, lehetnek látnivalók, vagy turisztikai szolgáltatások stb.) Ilyen esetekben a plusz költségek az utast terhelik, az alternatív programok szabadon választhatóak.
A holland utak során a tömegközlekedésre használt bérletek esetleges elvesztéséért, ellopásáért az utas a tényleges kár mértékéig teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Általános Szerződési Feltételek
a Helian NaTour Utazási Iroda által szervezett utazásokra

Érvényes: 2020. február 3. napjától visszavonásig

Utazási szerződés

Jelen utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) egyrészt a Helian NaTour Utazási Iroda Kft. (továbbiakban: Utazásszervező), másrészről az utas (a továbbiakban: Utas, vagy Utasok) között jött létre a jegyezett napon és helyen.

Az Utazásszervező által szervezett valamennyi utazásokra az utazási szerződés továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-251. §-ai, 6:254. §-a (továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormány-rendelet (továbbiakban: Kormányr.) rendelkezései az irányadóak.

Az utazásszervező adatai:

Cégnév:

Helian NaTour Kft.

Székhely:

7634 Pécs, Darázs dűlő 60/2.

Cégjegyzékszáma:

02-09-078946

Nyilvántartó bíróság:

Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs

Adószám:

23927528-2-02

Bankszámlaszáma:

10701214-69250332-51100005

Telefonszáma:

36305516710

E-mail címe:

info@helian.hu

Honlapja:

https://helian.hu/

MKEH regisztrációs száma:

U-000982

Vagyoni biztosítást nyújtó biztosító:

AEGON Magyarország Biztosító Zrt.

1. Az Utazási szerződés tárgya

Az utazásszervező és az utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján az Utazásszervező az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizetni köteles. A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (továbbiakban Részvételi díj) másrészt az abba nem foglalt, esetleg külön felszámításra került további költségekből és díjtételekből áll (pl. helyi adók, vízum díj, illeték, belépő díjak, fakultatív program díjak stb.).

Az utazási szerződéseknek elválaszthatatlan részét képezik az Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) - mely a Honlapon "Hasznos/ Utazási szerződés (ASZF)" menüpontban megtalálható -, az egyes utazásokhoz kapcsolódó tájékoztatások, dokumentációk, programleírás az Utazásszervező Honlapján, prospektusában, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj, jogok és kötelezettségek meghatározása esetén.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az Utazásszervezőn, sem annak közreműködőin, azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

2. Az Utazási szerződés létrejötte

Az Utazásszervező honlapján (www.helian.hu) (a továbbiakban: Honlap) kitöltött jelentkezési lappal (a továbbiakban: Jelentkezési lap) történő jelentkezés esetén a Felek között az utazási szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:
o Jelentkezési lap Honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére;
o ÁSZF és Adatkezelési, adatvédelmi nyilatkozat Utas általi elfogadása a Honlapon
o a jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele; Utazási szerződés elektronikus úton való megküldése;
o az Utazási Szerződés kitöltött és Utas által aláírt példányának Utazásszervező általi kézhezvétele elektronikusan vagy postai úton.
o a részvételi díjelőleg Utas általi megfizetése, illetve Utazásszervező bankszámláján történő jóváírása;

A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli.

A szolgáltatás tartalmát (az Utas által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás) valamint egyéb feltételeket és fontos információkat az Utazásszervező által üzemeltetett Honlapon közzétett online ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, a jelen Utazási szerződés és a weboldalon publikált Részvételi feltételek tartalmazza.

Utazásközvetítőn keresztül történő szerződéskötés esetén az utazási szerződés létrejöttének további feltétele az Utazásszervező visszaigazolása az utazás közvetítő részére.

Utazásszervező a visszaigazolást követő 72 óráig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult a foglalás megszüntetésére Utas egyidejű értesítése mellett.

Az utazási szerződés megkötése, módosítása során az Utas jogosult meghatalmazottja révén eljárni. Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az Egyedi Utazási Szerződéshez csatolni. Ilyen meghatalmazás esetén az utazási szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség címzettjévé a meghatalmazó (Utas) válik. Amennyiben az Utas nevében eljáró személy meghatalmazást nem csatol, vagy kiderül, hogy a csatolt meghatalmazás hamis, hamisított, az esetleges jogosulatlan megbízási ügyviteléből eredő, az Utazásszervező oldalán felmerült költségekért, kárért az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy - kivételesen indokolt esetben - az Egyedi Utazási Szerződésben megjelölt programok sorrendjét felcserélje, a szálláshelyeket módosítsa, azonos jellegűre és értékűre cserélje, idegenvezetés biztosításának előzetes jelzése esetén az idegenvezetés nyelvét magyarról a célország nyelvére vagy angolra, vagy angolról vagy a célország nyelvéről magyarra változtassa, illetve a, szállítóeszközöket megváltoztassa.

Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát - legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napjáig - olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Ez alól kivételt képeznek azok az utazások, amiknél a névcsere bizonyos szolgáltatások esetén - pl. repülőjegyek, névre szóló engedélyek - nem teszik lehetővé az átruházást. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége, amennyiben a részvételi díj az 50.000 Ft-ot nem haladja meg 5.000 Ft/fő-t, 50.000 Ft-ot meghaladó részvételi díj esetén 10.000 Ft/fő.

3. A részvételi díj

A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban megjelölt szolgáltatások árát, az Utazásszervező szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások és felárak (pl. egyágyas felár) és egyéb kötelező terhek (különös tekintettel a repülőtéri illetékek, vízumok és az üdülőhelyi díjak), különböző belépőjegyek és fakultatív programok árát. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utasokat, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utas a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem végfelhasználóként vásárolja.

A jelentkezést követően az Utas egy automatikus levelet kap az Utazásszervezőtől, amely a sikeres regisztrációt igazolja. Az Utazásszervező ekkor regisztrálja a jelentkezést és egy elektronikus díjbekérőt küld az Utas számára, mely alapján a részvételi díjelőleget 3 munkanap alatt kell az Utasnak az Utazásszervező részére átutalni a megadott számlaszámra. Konkrét foglalást az előleg befizetése jelenti, mely a teljes összeg legfeljebb 40%-a. Amennyiben az átutalás határidőre nem történik meg, a foglalást az Utazásszervező törli.

A 40 %-tól abban az esetben térhet el az Utazásszervező, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró rá ill. amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra.

Díjelőleg átutalását követően az Utazásszervező elektronikus számlát állít ki és az Utas által megadott e-mail címre küldi. A számla aláírás és bélyegző nélkül is hiteles. A fennmaradó összeg a túra megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal esedékes. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség

Utazásszervező - legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig - kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:
o a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
o az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
o deviza - az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt: az EUR árfolyama 345 Ft (MNB hivatalos középárfolyamok) fölé emelkedik.
A díjemelés számításának módja a megjelölt költségek emelkedése okán az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra eső hányada. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát az Utazásszervező minden esetben írásban közli az Utassal.

Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.

4. Lemondás/Visszalépés az utazástól

Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől írásban, az Utazásszervező részére postai vagy elektronikus úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása. Amennyiben az Utas elállására az utazás megkezdését megelőző 60. napot követően kerül sor, az Utas egyidejű esedékességgel "bánatpénz" jogcímén a díj alábbi %-ával egyező mértékű fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni, ill. az a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéből jóváírható az elállás időpontja függvényében:

o 60 - 36. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 10%-a
o 35 - 26 nap közötti lemondás (elállás) esetén a teljes részvételi díj 50%-a
o 25 - 16 nap közötti lemondás (elállás) esetén a teljes részvételi díj 75%-a
o 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a.

Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az utas elállásával összefüggésben keletkezett kárainak megfizetését kérje az utazást megelőző 60 napnál korábbi elállás esetén is. A fizetendő kártalanítási összeg a teljes díj valamennyi %-ában is meghatározható. Az e körben irányadó határidőket és %-kulcsokat legkésőbb a Részletes tájékoztató megküldésével egyidejűleg az Utazásszervező közli az Utassal. E módosult feltételek a szerződés létrejötte esetén, annak részét képezik.

Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utasnak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az ajánlatban vagy a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazásszervező a szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az Utast:
1. 20 nappal, az utazási csomag megkezdése előtt a 6 napnál hosszabb utak esetén
2. 7 nappal, az utazási csomag megkezdése előtt a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetén
3. 48 órával, az utazási csomag megkezdése előtt, a 2 napnál rövidebb utak esetén.
az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast a szerződés felmondásáról. Az Utazásszervezőnek az Utas részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesítenie.
az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az Utast a szerződés felmondásáról. Ebben az esetben az Utas bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas a döntéséről köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Nem minősül lényeges változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, légitársaság valamint a közlekedési eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, menetrendváltozás valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése.

Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha az Utazásszervező által felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ha az Utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére.

Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha
o a díjemelés mértéke meghaladja a nyolc százalékot, az Utas a díjemelés közlését követő 8 napon belül elállhat a szerződéstől. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek külön okiratba foglaltan módosítják a köztük fennálló szerződést.
o az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül és a Utazásszervező által felajánlott helyettesítő szolgáltatást az Utas nem fogadja el.
Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, az Utazásszervező a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazásszervezőt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően az Utazásszervező az utazás előtt megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár.

5. Hibás teljesítés/Panasz

Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior (pl. természeti csapás, háború, sztrájk, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.
A b) és c) pontok esetében az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.

Az Utas a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel/túravezetővel vagy ennek hiányában az ottani szolgáltatóval haladéktalanul közölni, és a bejelentéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ennek egy példányát az Utas részére átadni. Az Utaskísérő/túravezető köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.
Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.

Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
Egyebekben az Utazásszervező kártérítési felelősségére a jelen szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak.

Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.

Az utazás során az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben továbbszállítás vagy megőrzés érdekében az Utazásszervező, vagy annak közreműködője azt átvette.

Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utas számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül
A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor.

Az utazásszervező a segítségnyújtási szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. E díj nem haladhatja meg az utazásszervező ténylegesen felmerült költségeit.

Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik. Az Utazásszervező felelősségét az alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel módosított 2027/97/EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete.

6. Biztosítás

Az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára érvényes, az általa választott biztosító társasággal baleset, betegség- és poggyászbiztosítást (a továbbiakban: Biztosítás) köt. Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy Biztosítás hiányában az Utast ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.

Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.

7. Egyéb feltételek/rendelkezések

Az Utas kötelezi magát, hogy a túrákon/utazásokon kizárólag akkor vesz részt, ha azt az általa ismert egészségi állapota lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.

Az Utas az utazáson kizárólag a saját felelősségére vesz részt, a szolgáltatások igénybe vételéről a saját felelősségére dönt. Ezen körülmények figyelembe vételével az Utazásszervezőt kizárja olyan károk megtérítésének kötelezettségeiért, amelyek az utazás speciális jellegéből adódóan az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervező megbízottjának/ túravezetőnek e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.

14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

Az Utazásszervező rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai, ekként a Rend. 13. § (1) bekezdésében hivatkozott tartalmú tájékoztatás a www.helian.hu honlapján elérhető. A Utazásszervező fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az utazási szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A Honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

Az Utazásszervező a Rend. 14. §-a szerinti tájékoztatást az indulási időpontot legkésőbb 7. nappal megelőzően, írásban, elektronikus levél útján adja meg az Utas részére.

Az Utazásszervező az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és azt olyan állapotban tartani, hogy oda a küldemények kézbesíthetőek legyenek. Az Utazásszervező nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint a vámszabályok betartásáról.

Az Utazási Szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. Az Utazásszervező, mint adatkezelő tájékoztatja az Utast, hogy a szerződésben megadott saját és Utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek az Utazásszervező ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy az Utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a Honlapon elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: https://helian.hu/adatvedelmi_tajekoztato

Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.

Felek az utazási szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem előtt tartva kötelesek eljárni.

8. Illetékesség

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az Utas a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az esetleges panasz a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel illetve a kárigényre vonatkozó egyéb dokumentumokkal együtt elektronikus úton is benyújtható az info@helian.hu e-mail címen.

Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy Felek az adott jogvitára előírt hatásköri rendelkezésektől függően kikötik a területileg illetékes Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Általános szerződés feltételek a 2020.február 3.. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.

 

 

 

Aktuális utazások
Amszterdam-Hága
5 nap2021 szept. 22 - 2021 szept. 26

Rembrandt Nyomában

Rembrandt Harmenszoon van Rijn a németalföldi festészet legkiemelkedőbb alakja. Hogyan vált egy leideni molnár fiából az amszterdami elit legkeresettebb portréfestője? Milyen volt az élet a nyüzsgő kereskedővárosban a festő korában? Utunk során nem csak ezekre a kérdésekre kapunk választ, de az is kiderül, hogy milyen sört ivott Rembrandt...
Bővebben
Flandria virágzása
5 nap2021 okt. 20 - 2021 okt. 24

ELŐKÉSZÜLETBEN :

Antwerpen - Gent - Brugge
Bővebben
Bécs
1 nap2021 okt. 1 - 2021 okt. 1

Modigliani kiállítás

Amedeo Modigliani halálának századik évfordulójára az Albertina múzeum rendhagyó kiállítással készül. A tárlat ezúttal a bohém festő helyett a művészt mint az avant-garde mozgalom egyik vezetőjét, a primitív művészet lelkes felfedezőjét kívánja bemutatni. Modigliani közkedvelt portréi mellett, ritkán látott szobrai valamint magángyűjtemények különleges darabjai is bemutatásra kerülnek majd.
Bővebben
Bécs
1 nap2021 nov. 12 - 2021 nov. 12

Modigliani kiállítás

Amedeo Modigliani halálának századik évfordulójára az Albertina múzeum rendhagyó kiállítással készül. A tárlat ezúttal a bohém festő helyett a művészt mint az avant-garde mozgalom egyik vezetőjét, a primitív művészet lelkes felfedezőjét kívánja bemutatni. Modigliani közkedvelt portréi mellett, ritkán látott szobrai valamint magángyűjtemények különleges darabjai is bemutatásra kerülnek majd.
Bővebben